Wzory pism potrzebne przy budowie domu, cz I

Budowa domu (projekty domów), kupno mieszkania, wynajem i dzierżawa to czynności, które koniecznie muszą przebiegać zgodnie z obowiązującym prawem, wymagają one różnych zestawów dokumentów. Zdecydowana większość procedur dokonuje się na podstawie, lub w odniesieniu do "pisemnej podkładki", która w odwołaniu do przepisów prawnych jest dokumentem uprawniającym do pewnych czynności, bądź zmiany stanu.

Umowy, wnioski, protokoły, oświadczenia i zgłoszenia sporządzane są w języku legislacyjnym, trudnym do opanowania przez przeciętną osobę. Nie zwalnia to jednak z faktu, że te pisma stanowią formę komunikacji urzędowej i trzeba wiedzieć coś na ich temat, aby sprawnie dokonywać formalności i oszczędzić sobie nużącej kolejki do informacji w okienku urzędowym.

Konstrukcja domu: przykładowe pisma Z pewnością najwięcej dokumentów wymaga budowa domu. Kupując fragment działki, który należy do dwóch współwłaścicieli nie wystarczy ustne przyzwolenie. Zniesienie współwłasności to przeniesienie udziałów we wspólnym prawie. Może tego żądać każdy ze współwłaścicieli współwłasności ułamkowej. Zniesienie następuje poprzez podział fizyczny, chyba, że jest sprzeczny z przepisami ustawy lub ze społeczno gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości.

Może zainteresują ciebie także

Okres nauki na studiach to rozdział nabywania mądrości, umiejętności i uprawnień, niezbędnych w budowaniu kariery zawodowej

Opracowanie: HEMMERSBACH
Okres wakacji to dla sporej części osób okres odpoczynku od powszednich zajęć. Nie mniej jednak, wakacje dla wielu żaków to niepowtarzalna sposobność do dodatkowego zarobku, zdobycia umiejętności na rynku pracy czy też zdobycia dodatkowych specjalizacji.


Jeżeli współwłaściciele są zgodni w kwestii podziału może to mieć miejsce na drodze umowy oraz oświadczeń woli, w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Aby wszcząć postępowanie mające na celu zniesienie współwłasności, należy złożyć wniosek o zniesienie współwłasności. Wniosek musi zawierać wszystkie niezbędne do procederu dane nieruchomości, współwłaścicieli, dowód i uzasadnienie, czyli rezultat oględzin przez biegłego, który potwierdza podział, albo nie.

Po kupnie działki, ale jeszcze przed wyborem projektu kolejnym ważnym dokumentem, który złożymy do urzędu jest wniosek o wydanie opinii w sprawie zagospodarowania przestrzennego. Wynikiem wniosku jest opinia o zgodności przeznaczenia terenu z MPZP. Kolejnym krokiem legislacyjnej papierologii jest wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Musi zawierać dane identyfikacyjne inwestycji, charakterystykę inwestycji, oraz załączniki: - mapę terenu objętego wnioskiem - plan inwestycji wraz z parametrami technicznymi oraz planem zagospodarowania terenu - opinie dostawców sieci: wodociągowej, gazowej, elektrycznej. Kiedy już kupimy projekt zgodny z ustaleniami MPZP, składamy w urzędzie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.

Gdy otrzymamy pozwolenie na start, czas na kolejne umowy: np. umowa o roboty budowlane. Umowa o roboty budowlane to zobowiązanie się przez wykonawcę do realizacji obiektu zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej. Inwestor tym samym zobowiązuje się do przygotowania robót i czynności związanych z realizacją inwestycji, a w szczególności do: dostarczenia projektu, przekazania terenu pod budowę, oddania obiektu i zapłaty wynagrodzenia wykonawcy.

Umowa podpisywana jest dwustronnie, przez Inwestora i Wykonawcę. Mogą to być osoby fizyczne, prawne lub nieprawne. Ponadto warto wyłonić drogą oficjalną majstra, który będzie odpowiadać za roboty i bezpieczeństwo na placu budowy. W tym celu kierownik budowy podpisuje oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy. Dokument jest potrzebny m.in. by złożyć zawiadomienie o rozpoczęciu budowy lub rozbiórki (zgłoszenie robót budowlanych) , które składa się w urzędzie. Zdarza się, że na działce pod budowę rośnie kilka niewygodnie zlokalizowanych drzew lub dużych krzewów. Wycinka wymaga zgody na wniosek o zezwolenie na wycięcie drzew. Jeżeli zgoda nie zostanie wydana grozi wysoka kara pieniężna. Otrzymanie zgody jest długotrwałym procesem, który wymaga konkretnego uzasadnienia i wysokich opłat. Nie należy przekładać tego procederu na ostatnią chwilę, aby nie opóźniać budowy.

Kupno mieszkania/domu: przykładowe pisma Pierwszą ważną rzeczą jest zdecydowanie, czy chcemy sprzedawać na własną rękę, czy też powierzyć to drogim pośrednikom? Jeśli nie mamy czasu zająć się tym samodzielnie niezbędna będzie umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości. Umowa z pośrednikiem musi być bardzo dokładnie przemyślana. Często pośrednicy zasłaniają się zawartością umowy, gdy klient ma jakieś reklamacje wobec jego działań. Właśnie dlatego warto mieć świadomość, że umowa pośrednictwa to umowa „starannego działania” a nie rezultatu. W związku z tym, zgodnie z prawem, nie każde działanie pośrednika ma prowadzić do umowy pomiędzy kupującym, a sprzedającym. Podpisanie umowy pośrednictwa sprzedaży nieruchomości jest bezpłatne! Zwyczajowo połowę kosztów uiszcza się przy podpisywaniu umowy przedwstępnej (Czytaj więcej: Umowa przedwstępna kupna – sprzedaży), a drugą połowę przy akcie notarialnym. Po zakupie nieruchomości pora sporządzić kolejny dokument: protokół przekazania mieszkania (Protokół zdawczo-odbiorczy). Według prawa lokal przechodzi na własność nabywcy z chwilą podpisania umowy. Sama czynność przekazania mieszkania oznacza fizyczne oddanie nieruchomości w ręce nabywcy, poprzez oddanie do użytku, czyli przekazanie kluczy. Protokół jest dokumentem przygotowywanym przez obie strony umowy jednocześnie. Sprzedawca i Nabywca razem stwierdzają stan: nieruchomości, liczników, rozliczeń i zatwierdzają go własnoręcznymi podpisami.

Wynajem albo dzierżawa nieruchomości Protokół przekazania mieszkania (Protokół zdawczo-odbiorczy) można sporządzić także dla umowy najmu mieszkania bądź do umowy dzierżawy i dołączyć do w formie załącznika do umowy. Umowa dzierżawy zobowiązuje zobowiązuje się od oddania dzierżawcy przez wydzierżawiającego rzeczy (nieruchomości, ruchomości bądź prawa) do użytku, czerpiąc z tego pożytek, przez czas określony, bądź nieokreślony. Umowa najmu nie koniecznie wiąże się z czerpaniem korzyści materialnych.

Jeżeli najemca/dzierżawca nie wywiązuje się ze zobowiązań i opłat przygotowujemy wezwanie do zapłaty, jeśli pisma nie odnoszą pożądanego rezultatu umowa może zostać rozwiązana, poprzez wypowiedzenie umowy najmu bądź dzierżawy. Wypowiedzenie przez najemcę bądź wynajmującego jest możliwe dla każdego typu umowy najmu. Niezależnie od tego czy został określony czas. W przypadku braku ram czasowych obowiązują terminy ustawowe. Dla czasu określonego, zarówno najemca jak i wynajmujący mają prawo wypowiedzieć umowę na warunkach ustalonych w umowie.

Forma wypowiedzenia posiada charakter oświadczenia jednostronnego, powodującego wygaśnięcie umowy na czas nieokreślony bądź określony. Dopuszczalna jest każda forma wypowiedzenia, w przypadkach spornych także procesowa fajne www.hmlnosewicz.pl procesowa za pomocą pozwu o eksmisję.

19-01-29 14:51
Do góry
Zamknij
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.